1.        Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, turizmo paslaugų teikimą, vartotojų teisių apsaugą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, tarptautinių politinių ir visuomeninių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, teritorijų planavimą ir kitus, su funkcijomis susijusius teisės aktus;

 1.4. būti susipažinęs su ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo paslaugų teikimą;

 1.5. gebėti savarankiškai rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą,

1.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas bei kitus dokumentus būtinus atliekamoms funkcijoms;

1.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras;

1.8. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;

1.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį);

 1.10. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
           
 

2.        Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. vykdo apgyvendinimo paslaugų teikėjų stebėseną ir priežiūrą;

2.2. priima apgyvendinimo paslaugų teikėjų pranešimus apie teikiamas paslaugas, duomenis apie apgyvendinimo paslaugų teikėjus teikia skelbti Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) interneto svetainėje;

2.3. koordinuoja Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos veiklą;

2.4. organizuoja mokymus apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertams;

2.5. teikia konsultacijas apgyvendinimo paslaugų teikėjams;

2.6. identifikuoja apgyvendinimo paslaugų plėtros trukdžius ir teikia siūlymus dėl jų šalinimo, teisinio reglamentavimo tobulinimo;

2.7. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl apgyvendinimo paslaugų teikėjų pažeidimų;

2.8. dalyvauja vykdant kelionių organizatorių, gidų stebėseną ir priežiūrą;

2.9. pagal kompetenciją konsultuoja pareiškėjus, nagrinėja gautus prašymus ir skundus;

2.10. savo kompetencijos ribose rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų ekspertinį įvertinimą;

2.11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia byloms teismuose nagrinėti reikalingus procesinius dokumentus;

2.12. atstovauja Departamento interesams teismuose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

2.13. rengia ataskaitas apie apgyvendinimo paslaugų teikėjus;

2.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.