SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.      turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

2.      turėti patirties rinkos priežiūros srityje ir ne mažesnę nei 3 metų teisinio darbo patirtį;

3.      gerai išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus bei atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius turizmo paslaugų teikimą bei turizmo specialistų kvalifikacijos kėlimą ir pripažinimą;

4.      gebėti savarankiškai parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų įvertinimą;

5.      būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

6.      būti susipažinusiam su ES teisės aktais ir jų perkėlimo į Lietuvos teisę ypatumais turizmo paslaugų teikimo srityje;

7.      būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

8.      gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

9.      gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras, žinoti raštvedybos taisykles;

10.  mokėti vieną užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;

11.  mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį).

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.      teisės aktų nustatyta tvarka vykdo turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėseną, priežiūrą ir kelionių organizatorių kontrolę, kad turizmo paslaugų teikėjų veikla atitiktų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos turizmo teisės akų reikalavimus;

2.      pagal kompetenciją atlikdamas turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėseną, priežiūrą ir kelionių organizatorių kontrolę, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir skiria administracinius nurodymus;

3.      rengia turizmo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų projektus, atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų įvertinimą;

4.      rengia administracinių sprendimų bei kitų dokumentų, reikalingų Lietuvos Respublikos turizmo įstatymui ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams įgyvendinti, projektus;

5.      teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja kelionių organizavimo paslaugų vartotojų interesams kelionių organizatoriaus nemokumo arba bankroto atvejais;

6.      atlieka tarptautinių politinių ir visuomeninių sankcijų įgyvendinimo turizmo srityje priežiūrą, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl tarptautinių politinių ir visuomeninių sankcijų įgyvendinimo turizmo srityje;

7.      dalyvauja identifikuojant kelionių organizavimo, apgyvendinimo paslaugų teikėjų, gidų, turizmo informacijos centrų veiklos plėtros trukdžius ir teikia siūlymus dėl jų šalinimo;

8.      pagal kompetenciją teikia informaciją Departamento interneto svetainei;

9.      vykdo funkcijas, susijusias su atstovavimu, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos Europos Komisijos, stojimo (ES) sutarties akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse;

10.  pagal kompetenciją atstovauja Departamento interesus valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, įmonėse, teismuose, santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis, dalyvauja atitinkamų darbo grupių ar komisijų darbe;

11.  pagal kompetenciją konsultuoja turizmo paslaugų teikėjus;

12.  pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;

13.  dalyvauja kuriant su turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėsena, priežiūra ir kelionių organizatorių kontrole susijusias informacines sistemas;

14.  vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.