1.         Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1     turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių arba technologijos mokslų srities (matematika, taikomoji matematika, inžinerinė informatika) išsilavinimą;

1.2     turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties informacinių technologijų srityje, rinkos priežiūros, veiklos analizės srityse;

1.3     gerai išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus bei atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius turizmo paslaugų teikimą, ūkio subjektų rizikos vertinimą ir kitus, su funkcijomis susijusius teisės aktus;

1.4     gebėti savarankiškai rengti teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą;

1.5     sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.6     išmanyti dokumentų rengimo taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras;

1.7     turėti informacinių ir komunikacinių technologijų kompetenciją pažengusio vartotojo lygiu;

1.8     mokėti užsienio (anglų) kalbą B1 lygiu.

 

2.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1     atlieka informacinių valdymo sistemų vystymo poreikių, reikalingų veiksmingam turizmo priežiūros vykdymui, analizę ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

2.2     rengia ataskaitas apie turizmo veiklos priežiūrą, stebėseną ir kontrolę;

2.3     kuria, diegia, administruoja ir vysto informacines technologijas skirtas turizmo veiklos priežiūrai;

2.4     dalyvauja informacijos valdymo priemonių tobulinimo, elektroninės valdžios, informacinės visuomenės plėtros projektuose, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių turizmo paslaugų priežiūros informacinių valdymo sistemų kūrime;

2.5     koordinuoja turizmo veiklos stebėsenos, priežiūros ir kontrolės rezultatų duomenų valdymą Departamento informacinėse sistemose;

2.6     dalyvauja kitų institucijų įgyvendinamuose informacinių technologijų projektuose, susijusiuose su turizmo paslaugų teikimu;

2.7     skelbia Departamento svetainėje Skyriaus darbuotojų pateiktą informaciją, susijusią su turizmo veiklos priežiūra;

2.8     atlieka turizmo paslaugų teikėjų priežiūrą ir rizikos vertinimą teisės aktuose nustatytu periodiškumu;

2.9     vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.