1.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.    turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų srities ekonomikos, finansų, vadybos ar apskaitos krypties išsilavinimą;

1.2.   turėti 4 metų įmonių finansų analizės ir nemokumo rizikos valdymo patirties;

1.3.    gerai išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius finansinį auditą, buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę ir kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

1.4.    sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

1.5.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

1.6.     mokėti užsienio (anglų) kalbą B2 lygiu;

1.7.     mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

1.8.    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

         

 

 

2.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.   vykdo kelionių organizatorių stebėseną ir priežiūrą;

2.2.       vadovaudamasis tiesioginės ir netiesioginės priežiūros statistinių ir finansinių duomenų analize, atlieka kelionių organizatorių rizikos vertinimą teisės aktuose nustatytu periodiškumu;

2.3.   atlieka kelionių organizatorių, įskaitant finansinę, kontrolę;

2.4.   vykdo neplaninius kelionių organizatorių patikrinimus;

2.5.   atlieka standartinių turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygų priežiūrą;

2.6.   įstatymų nustatytais atvejais taiko kelionių organizatoriams administracinę atsakomybę (surašo protokolus, administracinius nurodymus);

2.7.   vykdo kelionių organizatorių veiklos priežiūros ir kontrolės trukdžių identifikavimą ir teikia pasiūlymus dėl jų šalinimo, teisinio reglamentavimo tobulinimo;

2.8.   teikia pasiūlymus dėl kelionių organizatorių planinių patikrinimų planų sudarymo ir planinių patikrinimų vykdymo;

2.9.   pagal kompetenciją rengia informaciją žiniasklaidai;

2.10.   rengia ataskaitas apie kelionių organizatorių stebėseną, priežiūrą ir kontrolę;

2.11.   atstovauja turizmo paslaugų vartotojų interesus kelionių organizatorių nemokumo arba bankroto atvejais;

2.12.   vykdo užsienio kelionių organizatorių veiklos Lietuvoje priežiūrą bei atlieka kitas, su tuo susijusias funkcijas;

2.13.   priima ir nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka užsienio kelionių organizatorių prašymus ir kitus dokumentus dėl laikino kelionių organizavimo paslaugų teikimo Lietuvoje;

2.14.   pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja rengiant turizmo paslaugas reglamentuojančius teisės aktų projektus;

2.15.   koordinuoja ir derina kelionių organizatorių pažymėjimų išdavimo, stabdymo ir panaikinimo procedūras;

2.16.   atstovauja Departamentą ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ir Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose;

2.17.   pagal kompetenciją dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių, kt.), kuriose atstovaujamas Departamentas, veikloje;

2.18.   pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Departamento administracijos padaliniais, kitomis nacionalinėmis įstaigomis ir organizacijomis, įskaitant turizmo verslo ir kitas asociacijas bei ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis turizmo srities teisinio reguliavimo, turistų interesų apsaugos, turizmo rinkos priežiūros srityse;

2.19.   nesant Skyriaus vedėjo, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;

2.20.   vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.