1.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.   turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;

1.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

1.3.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo subjektų kontrolės srityje;

1.4.   išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, turizmo sritį, vartotojų teisių apsaugą;

1.5.   gebėti planuoti Skyriaus veiklą;

1.6.   gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.7.   mokėti vieną užsienio kalbą (anglų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

1.8.   mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį).

 
 

2.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.   organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas;

2.2.   dalyvauja derinant ES teisės aktų nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal Departamento kompetenciją ir, pavedus direktoriui, atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais;

2.3.   dalyvauja atliekant strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą;

2.4.   pagal kompetenciją vykdo priemones įgyvendinant Nacionalinę turizmo plėtros programą, rengia siūlymus dėl jos įgyvendinimo;

2.5.   dalyvauja organizuojant turizmo taikomųjų mokslinio tyrimo (studijos) darbų rengimą ir priėmimą;

2.6.   organizuoja ir kontroliuoja kelionių organizatorių veiklos stebėseną, priežiūrą bei kontrolę (įskaitant finansinę);

2.7.   kontroliuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų, susijusių su turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūra, vykdymą; 

2.8.   operatyviai sprendžia ir/ar organizuoja Departamentui kylančių teisinių problemų, susijusių su turizmo veiklos priežiūra, sprendimą;

2.9.   pagal kompetenciją vizuoja Skyriaus rengiamus teisės aktus, išvadas, raštus;

2.10.    konsultuoja institucijų, įstaigų, organizacijų atstovus Skyriaus kompetencijos klausimais;

2.11.    organizuoja skyriui priskirtos Departamento interneto svetainės dalies tvarkymą, užtikrinant aktualios informacijos teikimą visuomenei;

2.12.    nustatyta tvarka atstovauja Departamentui institucijose, įstaigose ir organizacijose;

2.13.    pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Departamento administracijos padaliniais, kitomis nacionalinėmis įstaigomis ir organizacijomis, įskaitant turizmo verslo ir kitas asociacijas bei ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis turizmo srities teisinio reguliavimo, kelionės organizavimo paslaugų vartotojų interesų apsaugos, turizmo rinkos priežiūros ir stebėsenos (monitoringo) srityse;

2.14.    nustatyta tvarka teikia Departamento direktoriui ataskaitas apie atliktus Skyriaus darbus;

2.15.    teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Departamento kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo;

2.16.    vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.