1.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
1.2.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
1.3.    išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius turizmo sritį, turizmo veiklos priežiūrą, vartotojų teisių apsaugą, viešąjį administravimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles;
1.4.    išmanyti teismų praktiką, susijusią su ginčų, dėl turizmo paslaugų teikimo, nagrinėjimu;
1.5.    gebėti savarankiškai parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą;
1.6.    gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
1.8.    mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    dalyvauja rengiant ir derinant ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal Departamento kompetenciją;
2.2.    pagal kompetenciją rengia turizmo paslaugas reglamentuojančius teisės aktų projektus;
7.3.     nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
2.4.    teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo;
2.5.     pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktus, išvadas, raštus, atsiliepimus, kitus dokumentus;
2.6.    pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja prašymus/skundus, rengia atsakymus, išvadas, raštus, kitus su prašymų/skundų nagrinėjimu susijusius dokumentus;
2.7.    konsultuoja turizmo paslaugų teikėjus, turistus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.8.     nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
2.9.    atstovauja Departamentui teismuose;
2.10.    atstovauja Departamentui ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ir Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose;
2.11.    pagal kompetenciją dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių, kt.), kuriose atstovaujamas Departamentas, veikloje;
2.12.    pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Departamento administracijos padaliniais, kitomis nacionalinėmis įstaigomis ir organizacijomis, įskaitant turizmo verslo ir kitas asociacijas turizmo srities teisinio reguliavimo, turistų interesų apsaugos, turizmo rinkos priežiūros srityse;
2.13.    priima ir nagrinėja prašymus gidų kvalifikacijos pažymėjimams gauti;
2.14.    teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gidų Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos veiklą;
2.15.    priima ir nagrinėja deklaracijas dėl gido paslaugų laikinai ar kartais teikimo;
2.16.    įrašo valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos gidus į Asmenų, turinčių teisę laikinai ar kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje sąrašą;
2.17.    teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bei trečiųjų šalių gidų kvalifikacijos pripažinimo procedūrą Lietuvoje;
2.18.     pagal kompetenciją vykdo gidų, laikinai gido paslaugas Lietuvoje norinčių teikti asmenų veiklos stebėseną ir priežiūrą;
2.19.     vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.