Print »  

Informacija kelionių organizatoriams dėl teisės aktų pasikeitimų įsigaliojimo nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

2015-09-25 , Atnaujinta 2015-09-30 00:00

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) teikia informaciją apie naujas esmines Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) nuostatas, kurios įsigalios nuo 2015-11-01 (Turizmo įstatymo 2, 4, 4-1, 6, 7, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-05-28, Nr. 2015-08223).

1. Sugriežtinti reikalavimai kelionių organizatoriaus vadovo ir juridinio asmens dalyvio, turinčio juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime reputacijai (Turizmo įstatymo 4 str. 5 d.)

2. Padidinti išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiai bei sumažintas vietinio turizmo kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis (Turizmo įstatymo 8 str. 3, 4 d.):

1) ne mažesnė kaip 3 tūkstančiai eurų, kai verčiamasi tik vietiniu turizmu;

2) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumos per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 50 tūkstančių eurų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;

3) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumos per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 200 tūkstančių eurų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais.

Kelionių organizatorius, kuris pirmą kartą pradeda teikti kelionių organizavimo paslaugas, prievolių vykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė kaip:

1) 3 tūkstančiai eurų, kai ketinama verstis tik vietiniu turizmu;

2) 50 tūkstančių eurų, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;

3) 200 tūkstančių eurų, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais.

3. Pasikeitė išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio skaičiavimas, nustatant, kad kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma visais atvejais apskaičiuojama pagal planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumas per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumas už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis (Turizmo įstatymo 8 str. 3 d. 2 ir 3 p.).

4. Visais atvejais kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė už kelionių organizatoriaus prisiimtų įsipareigojimų sumą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas, tarp jų ir dar neįvykdytas, turizmo paslaugų teikimo sutartis (Įstatymo 8 str. 6 dalis).

5. Nustatyta kelionių organizatoriui prievolė, pasibaigus atitinkamam ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, Departamentui pateikti informaciją, reikalingą kelionių organizavimo paslaugų teikėjo veiklos priežiūrai, įskaitant informaciją apie finansinę būklę, pateikiant metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) ir planuojamų ateinančių keturių ketvirčių įplaukų sumų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis deklaraciją, kurios formą tvirtina Departamentas (Turizmo įstatymo 7 str. 9 d. 4 p.).

6. Nustatyta prievolė per vieną dieną kreiptis dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimo tais atvejais, kai prievolių įvykdymo suma tampa mažesnė už planuojamų keturių ketvirčių įplaukų sumą. (Įstatymo 8 str. 7 d.) bei tai, kad nuo to momento, kai kelionių organizatorius kreipiasi į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos patikslinimo, iki tol, kol patikslintas prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas bus pateiktas Departamentui, kelionių organizatorius neturi teisės prisiimti naujų įsipareigojimų turistams ir vartotojams (Turizmo įstatymo 8 str. 8 d.).

7. Išplėstos Departamento funkcijos, pavedant Departamentui vykdyti kelionių organizatorių kontrolę (įskaitant finansinę) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. (Turizmo įstatymo 16 str. 1 d. 7 p.).

8. Nustatyta, kad kelionių organizatoriai iki 2015 gruodžio 15 d. privalo patikslinti turimą prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal naujus reikalavimus ir pateikti Departamentui prievolių įvykdymą patvirtinantį dokumentą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad  KO turi užtikrinti, kad draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimas arba finansų įstaigos laidavimas ar garantija galioja nuo pirmos kelionių organizatoriaus veiklos dienos.

Prašome susipažinti su naujomis Turizmo įstatymo nuostatomis ir pasirengti tinkamam jų įgyvendinimui.

Pažymime, kad yra priimtas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172-30, 172-31 ir 247-12 straipsniais ir 224, 259-1 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-07-03, Nr. 2015-10773), kuris įsigalioja 2015-11-01, ir kuriame nustatyta, kad Turizmo įstatyme nustatytų kelionių organizavimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas ar Departamento pareigūnams teisėtų reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingos ar tikrovės neatitinkančios informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas - užtraukia baudą kelionių organizatoriui - fiziniam asmeniui ar kelionių organizatoriaus - juridinio asmens vadovui nuo vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 4, 41, 6, 7, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1723:

 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 17230, 17231 ir

24712 straipsniais ir  224, 2591 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1873Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad priimti poįstatyminiai teisės aktai, kurie įsigaliojo 2018-08-09 ir reglamentuoja organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas bei informacijos turistui teikimą prieš parduodant organizuotą turistinę kelionę ir turizmo paslaugų rinkinį.

plačiau

 Įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nuostatas Valstybinis turizmo departamentas parengė ir skelbia Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartiniųsąlygų įsakymo projektą

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos įspėja, kad Italijoje registruota bendrovė „PeopleFly“,  nuotoliniu būdu siūlanti įsigyti skrydžio bilietus iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą ir skrydžio vežėju nurodydama Lietuvos Respublikoje registruotą oro vežėją UAB „GETJET AIRLINES“, vykdo neteisėtą veiklą ir klaidina vartotojus. 

plačiau

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.