Print »  

Informacija turistams dėl pretenzijų UAB „Voyage-Voyage“ pateikimo

2015-04-03

Departamentas turistus ir UAB „Voyage-Voyage“ agentus informuoja apie pretenzijų UAB „Voyage-Voyage“ pateikimo tvarką.
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (Departamentas) informuoja, kad 2015 m. balandžio 3 d. po pietų gautas UAB „Voyage-Voyage“ pranešimas dėl kelionių organizatoriaus negalėjimo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

2015 m. balandžio 3 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V - 80 sustabdytas UAB „Voyage-Voyage“ kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr. 13737, išduoto 2014-02-28, galiojimas.

Siekiant kuo operatyviau vykdyti nuostolių kompensavimo procedūrą, prašymus Departamentui pirmuoju etapu prašoma pateikti ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 3 d.

Nustatytas terminas nėra galutinis ir gali būti pratęsiamas  įvertinus nukentėjusių turistų skaičių bei Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros vykdomo tyrimo dėl UAB "Voyage-Voyage" veiklos aplinkybes.

Visi turistų prašymai bus renkami 3 mėn. Prašymai bus tenkinami bei draudimo lėšos paskirstomos proporcingai pareikštų reikalavimų dydžiui, nepriklausomai nuo prašymo dėl nuostolių kompensavimo pateikimo datos. Apie konkrečius kompensacijų dydžius Departamentas skelbs atskirai, įvertinęs visų nukentėjusių turistų patirtų nuostolių mastą.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymus dėl kompensavimo iš draudimo lėšų gali teikti tik tie turistai, kurie įsigijo organizuotas turistines keliones ir turi su UAB „Voyage-Voyage“ sudarytas turizmo paslaugų teikimo sutartis. Draudimo procedūra negali būti taikoma išlaidų, patirtų įsigijus ne kelionės paketą, o vieną paslaugą (t.y. tik skrydžio lėktuvu bilietą arba tik apgyvendinimo viešbutyje paslaugą ir kt.). Taip pat iš draudimo lėšų nebus kompensuojami nepanaudoti iš kitų kelionių organizatorių ar kelionių pardavimo agentų įsigyti skrydžio bilietai. Asmenys, įsigiję tik vieną paslaugą, turi teisę dėl įmokėtų pinigų grąžinimo pareikšti kreditorinius reikalavimus Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

  Visi kelionių organizatoriaus UAB „Voyage-Voyage“ turistai, kurie yra sudarę su kelionių organizatoriumi turizmo paslaugų teikimo sutartis, tačiau jiems nuo 2015-04-03 nesuteikiamos sutartyse numatytos turizmo paslaugos (kelionė visiškai neįvyko / neįvyks) prašymus dėl pinigų grąžinimo turi pateikti:

·         per kelionių agentūras (kelionių pardavimo agentus), jeigu kelionė įsigyta būtent per šiuos tarpininkus;

·         tiesiogiai Departamentui, tik jei kelionė įsigyta tiesiai iš UAB „Voyage-Voyage“;

 
Pažymime, kad turistai pretenziją turi teikti tik VIENĄ KARTĄ, t.y. pretenziją teikia tik per kelionių agentūrą arba tik per Departamentą, du kartus tos pačios pretenzijos teikti NEREIKIA. 


Rekomenduojamą prašymo formą galima parsisiųsti paspaudus šią nuorodą.


Prašyme
turistai turi nurodyti savo kontaktinius duomenis; asmens kodą; pinigų sumą, įmokėtą kelionių organizatoriui; turisto asmeninę banko sąskaitą ar kitą banko sąskaitą (nurodyti banko sąskaitos savininko rekvizitus), į kurią būtų prašoma pervesti kelionių organizatoriui sumokėtus pinigus; kartu turėjusių vykti turistų vardus ir pavardes (nurodytus toje pačioje turizmo paslaugų teikimo sutartyje). Prašymas turi būti pasirašytas.


Prie prašymo būtina pridėti turizmo paslaugų teikimo sutartį, pinigų sumokėjimo faktą patvirtinančius dokumentus (mokėjimo kvitų originalai arba banko mokėjimo pavedimų per elektroninės bankininkystės sistemą kopijos), kitus dokumentus, patvirtinančius turizmo paslaugų įsigijimo faktą iš
UAB „Voyage-Voyage“ (jeigu kelionių organizatorius ar kelionių agentūra nepasiūlė turistui pasirašyti sutarties kelionei), teismo sprendimo kopiją (atvejais, kai Lietuvos Respublikos teismai priteisė UAB „Voyage-Voyage“ turistams turtinius nuostolius, susidariusius dėl to, kad kelionių organizatorius neįvykdė ar negalėjo įvykdyti savo prievolių (arba įvykdė ne visas prievoles)). Departamentui turi būti pateikiamas vienas prašymo bei kitų pridedamų dokumentų egzempliorius.   


Pažymime, kad neturtinė žala iš draudimo kompanijos nebus kompensuojama. Dėl neturtinės žalos atlyginimo reikėtų kreiptis tiesiai į teismą.


Jeigu kelionė įsigyta ne per kelionių pardavimo agentą, o tiesiogiai iš UAB „Voyage-Voyage“, prašymus ir kitus dokumentus rekomenduojama siųsti registruotu paštu, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, adresu Gedimino pr. 38, Vilnius. Prašymų nereikia papildomai siųsti nei elektroniniu paštu ar faksu, nei pakartotinai pristatyti asmeniškai.


Informacija kelionių agentams, tarpininkavusiems parduodant UAB „Voyage-Voyage“ organizuotas keliones


Departamentas informuoja, kad
UAB „Voyage-Voyage“ kelionių agentai, siųsdami Departamentui turistų prašymus dėl UAB „Voyage-Voyage“ neįvykdytų (nepilnai įvykdytų) kelionių ir nuostolių atlyginimo, turi pridėti savo įmonės oficialų raštą (lydraštį). 


Lydraštyje turėtų būti nurodytas bendras Jūsų gautų
UAB „Voyage-Voyage“ turistų prašymų skaičius bei detalizuojama informacija apie kiekvieną prašymą, t.y.:

1.      Turisto, pateikusio prašymą, vardas ir pavardė.

2.      Turizmo paslaugų teikimo sutarties data ir Nr.

3.      Kelionės data (laikotarpis).

4.      Kelionės kaina.

5.      Negautų paslaugų dalis (ar kelionė visiškai neįvyko, ar nesuteikta tik dalis paslaugų, įvardinant aiškiai, kokių paslaugų).

6.      Suma, kurią Jūsų kelionių agentūra pervedė UAB „Voyage-Voyage“.

7.      Komisinio atlyginimo dydis.

8.      Kelionės agento atstovo, galinčio teikti informaciją dėl dokumentų patikslinimo ir kt. klausimais, kontaktai.


Pasirašytus, antspauduotus lydraščius prašome siųsti kartu su pridedamais prašymais Departamentui.

Taip pat informuojame, kad Departamentui turi būti siunčiami turistų prašymai su pridedamų dokumentų originalais (kelionės sutartis, apmokėjimą už kelionę patvirtinantys dokumentai, t.y. mokėjimo kvitai, arba banko mokėjimo pavedimų per elektroninės bankininkystės sistemą kopijos, kitas išlaidas patvirtinantys dokumentai).


Departamentas, atsižvelgdamas į nukentėjusių turistų skaičių bei dokumentų apimtis, prašo visus UAB „Voyage-Voyage“ kelionių pardavimo agentus geranoriškai suteikti besikreipiantiems turistams būtiną informaciją bei atidžiai patikrinti priimamus dokumentus.


Surinkęs turistų pretenzijas, Departamentas inicijuos turistų patirtų išlaidų kompensavimo procedūrą iš kelionių organizatoriaus turimo prievolių įvykdymo laidavimo draudimo. UAB „Voyage-Voyage“ veikla apdrausta
„BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filiale 2015   Laidavimo draudimo poliso Nr. Nr. KOFG 000854, galioja nuo 2015-02-27 iki 2016-02-26, draudimo suma 91 372,70 eurų.


Atkreipiame dėmesį, kad iniciavus minėtą procedūrą draudžiamaisiais įvykiais būtų laikomi atvejai, kuomet turistai įsigijo organizuotą turistinę kelionę. Ši procedūra nebūtų taikoma išlaidų, patirtų įsigijus vieną paslaugą (t.y. tik skrydžio lėktuvu bilietą arba tik apgyvendinimo viešbutyje paslaugą ir kt.).


Pažymime, kad faktinis draudimo išmokos mokėjimo klausimo nagrinėjimas patenka ne į Departamento, o į draudimo bendrovės kompetenciją.


Telefonai pasiteirauti

Ne darbo dienomis:
Juozas Raguckas 8 698 88707
Vaiva Vaitkaitytė 8 659 73476

Darbo dienomis:

Silvija Vencevičienė   8 70 664 985
Daiva Gerybaitė 8 70 664 932

Laura Bieliauskienė 8 70 664 971

Informacija bus nuolat atnaujinama oficialiame Departamento tinklapyje www.tourism.ltTuristai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad iki sausio 29 d. 17 val. nesulaukęs oficialių duomenų, reikalingų patikrinti, ar įmonės draudimo suma yra pakankama, naikina kelionių organizatoriaus „Travelonline Baltics“ pažymėjimo galiojimą. Įmonės vadovė Eglė Lenkovičienė ir akcininkas Paulius Jasaitis 5 metus nebegalės verstis kelionių organizavimu. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, negaudamas oficialių duomenų, reikalingų patikrinti, ar įmonės draudimo suma yra pakankama, ir nutrūkus bendravimui su „Travelonline Baltics“ vadove Egle Lenkovičiene ir akcininku Pauliumi Jasaičiu, perduoda visą surinktą informaciją teisėsaugai. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad laikinai sustabdytas kelionių organizatoriaus „Travelonline Baltics“ pažymėjimas. Iki š.m. sausio 29 d. šis kelionių operatorius turi pateikti duomenis, reikalingus patikrinti, ar jo turima draudimo suma yra pakankama. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.