Print »  

INFORMACIJA TURISTAMS. Dėl UAB „Neoturas“ turistų pretenzijų pateikimo tvarkos, kelionių organizatoriui esant nemokiam

2014-09-08 , Atnaujinta 2014-10-22 00:00

Siekiant kuo operatyviau inicijuoti nuostolių kompensavimo procedūrą, prašymus Departamentui pirmuoju etapu prašyta pateikti iki 2014 m. spalio 8 d.

Terminas prašymų pateikimui pratęsiamas iki 2014 m. gruodžio 10 d.

Nustatytas terminas nėra galutinis ir, įvertinus nukentėjusių turistų skaičių bei poreikį, galės būti pratęstas.

______________________________________________________________________________________________

Departamentas informuoja, kad gavęs dviejų turistų prašymus, bei siekdamas atstovauti turizmo paslaugų vartotojų interesus, 2014 m. spalio 22 d. kreipėsi į draudimo kompaniją „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje dėl draudimo išmokų sumokėjimo, UAB „Neoturas“ neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų turistams.

Departamentas informuoja, kad jeigu bus gauti nauji turistų prašymai, į draudimo kompaniją dėl draudimo išmokų turistams, Departamentas kreipsis atskiru raštu-reikalavimu.

_____________________________________________________________________________________________

 

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (Departamentas) informuoja, kad 2014 m. rugpjūčio 21 d. gautas UAB „Neoturas“ pranešimas dėl kelionių organizatoriaus nemokumo. 2014 m. rugsėjo 5 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-183 panaikintas UAB „Neoturas“ kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr. 013579, išduoto 2013 m. rugsėjo 12 d., galiojimas.

Dėl UAB „Neoturas“ turistų pretenzijų pateikimo tvarkos, kelionių organizatoriui esant nemokiam

Gavęs duomenų, kad UAB „Neoturas“ negrąžina turistams pinigų už nesuteiktas turizmo paslaugas, Departamentas inicijuos turistų patirtų išlaidų kompensavimo procedūrą iš kelionių organizatoriaus turimo prievolių įvykdymo laidavimo draudimo, kreipdamasis į kelionių organizatorių apdraudusią draudimo kompaniją.

UAB „Neoturas“ veikla apdrausta „BTA Insurance Company SE“ filialo Lietuvoje laidavimo draudimu, draudimo liudijimas (polisas) KOFG Nr. 000712, galioja nuo 2013-10-01 iki 2014-09-30, draudimo suma 150 000 Lt (Draudimas).

Siekiant kuo operatyviau inicijuoti nuostolių kompensavimo procedūrą, prašymus Departamentui prašome pateikti iki 2014 m. spalio 8 d. Nustatytas terminas nėra galutinis ir, esant poreikiui, bus pratęstas, atsižvelgiant į nukentėjusių turistų skaičių.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 756 „Dėl kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, inicijuojant minėtą procedūrą, draudžiamaisiais įvykiais pripažįstami tik tie atvejai, kuomet turistai su UAB „Neoturas“ Draudimo galiojimo laikotarpiu sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį ir įsigijo organizuotą turistinę kelionę (turizmo paslaugų paketą). Iš Draudimo lėšų nebūtų kompensuojamos išlaidos, patirtos įsigijus tik vieną paslaugą, pvz., tik skrydžio lėktuvu bilietą arba tik apgyvendinimo viešbutyje paslaugą ir kt. Procedūra nebūtų taikoma ir kitų įmonės kreditorių (kelionių agentų, Lietuvoje ir užsienio valstybėse veikiančių partnerių, darbuotojų ir pan.) nuostolių kompensavimui. Visų šių kreditorių reikalavimai turės būti pateikti įmonės bankroto administratoriui. UAB „Neoturas“ nėra pateikęs Departamentui informacijos dėl bankroto bylos iškėlimo.

Apie galimus kompensacijų mokėjimo terminus Departamentas galės informuoti tik surinkęs ir įvertinęs nukentėjusių turistų prašymus. Atnaujinta informacija bus paskelbta oficialiame Departamento tinklalapyje www.tourism.lt.

Dėl papildomos informacijos apie dokumentų pateikimą prašome kreiptis į Departamentą telefono Nr.:

Laura Bieliauskienė   8 70 664 971
Silvija Vencevičienė   8 70 664 985

 

Detalesnė informacija:

Draudžiamųjų įvykių atveju, atsakingas laidavimo draudimo draudikas turi atlyginti: turisto grąžinimo į pradinę jo išvykimo vietą išlaidas ir už kelionę turisto sumokėtų pinigų sumos, atitinkančios nesuteiktų paslaugų kainą, grąžinimo turistui išlaidas, jei prasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės toliau sutarties; visas dokumentais pagrįstas turisto apgyvendinimo, maitinimo išlaidas ir (ar) savarankiško sugrįžimo į pradinę turisto išvykimo vietą, nurodytą sutartyje, išlaidas, taip pat negautų pagal sutartį apmokėtų paslaugų vertę; už kelionę turisto sumokėtų pinigų grąžinimą turistui, jei dar neprasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės pradėti vykdyti sutarties; įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos teismo sprendimu turistui priteistus turtinius nuostolius, susidariusius dėl to, kad kelionių organizatorius neįvykdė ar negalėjo įvykdyti savo prievolių.

Pažymime, kad faktinis draudimo išmokos mokėjimo klausimo nagrinėjimas patenka ne į Departamento, o į draudimo įmonės kompetenciją.

Visi turistų prašymai tenkinami bei draudimo lėšos paskirstomos proporcingai pareikštų reikalavimų dydžiui, nepriklausomai nuo prašymo dėl nuostolių kompensavimo pateikimo datos.

Informacija turistams, įsigijusiems keliones tiesiai iš UAB „Neoturas

Turistai, įsigiję keliones tiesiai iš UAB „Neoturas“, prašymą dėl nuostolių atlyginimo, pateikia tiesiai Departamentui.

Prašyme Departamentui turistai turi nurodyti savo kontaktinius duomenis; asmens kodą; pinigų sumą, įmokėtą kelionių organizatoriui; turisto asmeninę banko sąskaitą, į kurią būtų prašoma pervesti kelionių organizatoriui sumokėtus pinigus; kartu turėjusių vykti turistų vardus ir pavardes (nurodytus toje pačioje turizmo paslaugų teikimo sutartyje). Prašymas turi būti pasirašytas.

Prie prašymo būtina pridėti turizmo paslaugų teikimo sutartį (pasirašytą), pinigų sumokėjimo faktą patvirtinančius dokumentus (mokėjimo kvitai arba banko patvirtintos mokėjimo pavedimų (elektroninės bankininkystės sistema) kopijos), kitus dokumentus, patvirtinančius turizmo paslaugų įsigijimo faktą iš UAB „Neoturas“ (jeigu kelionių organizatorius nepasiūlė turistui pasirašyti sutarties kelionei), teismo sprendimo kopiją (atvejais, kai Lietuvos Respublikos teismai priteisė UAB „Neoturas“ turistams turtinius nuostolius, susidariusius dėl to, kad kelionių organizatorius neįvykdė ar negalėjo įvykdyti savo prievolių (arba įvykdė ne visas prievoles)). Departamentui turi būti pateikiamas vienas prašymo bei kitų pridedamų dokumentų egzempliorius.  

Rekomenduojamą prašymo formą galima parsisiųsti paspaudus šią nuorodą.

Prašymus ir kitus dokumentus rekomenduojama siųsti registruotu paštu, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, adresu Gedimino pr. 38, Vilnius. Prašymų nereikia papildomai siųsti nei elektroniniu paštu ar faksu, nei pakartotinai pristatyti asmeniškai.

Informacija turistams, įsigijusiems keliones per UAB „Neoturas“ agentus – kelionių agentūras/ agentus ar kitus kelionių organizatorius

Turistai, kurie UAB „Neoturas“ organizuotas keliones įsigijo ne tiesiogiai iš UAB „Neoturas“, prašymus turėtų teikti per kelionių agentūras/ agentus (kelionių organizatorius), kur įsigytos kelionės. Kelionių agentai, surinkę turistų prašymus, dokumentus Departamentui turi perduoti iki 2014 m. spalio 8 d.

Informacija turistams, įsigijusiems kitų kelionių organizatorių keliones

Turistai, įsigiję kitų kelionių organizatorių keliones, kurias parduodant tarpininkavo UAB „Neoturas“ (veikė kaip agentas), turėtų kreiptis į tikrąjį kelionių organizatorių, nurodytą pasirašytoje turizmo paslaugų teikimo sutartyje. Prievoles turistams pagal sudarytas turizmo paslaugų teikimo sutartis turi vykdyti tas kelionių organizatorius, kuris yra turizmo paslaugų teikimo sutarties šalimi.

Informacija kelionių agentams, tarpininkavusiems parduodant UAB „Neoturas“ organizuotas keliones

UAB „Neoturas“ kelionių agentai, surinkę turistų prašymus, dokumentus Departamentui turi perduoti iki 2014 m. spalio 8 d. Prašymus ir kitus dokumentus rekomenduojama siųsti registruotu paštu, adresu Gedimino pr. 38, Vilnius.

Apie prašymų pildymą bei rekomenduojamą formą žr. skiltį aukščiau „Informacija turistams, įsigijusiems keliones tiesiai iš UAB „Neoturas“.

UAB „Neoturas“ kelionių agentai, siųsdami Departamentui surinktus visus turistų prašymus dėl UAB „Neoturas“ neįvykdytų įsipareigojimų ir nuostolių atlyginimo, turi pridėti savo oficialų raštą (lydraštį).

Lydraštyje turėtų buti nurodytas bendras Jūsų gautų UAB „Neoturas“ turistų prašymų skaičius bei detalizuojama informacija apie kiekvieną prašymą, t. y.:

  1. Turisto, pateikusio prašymą, vardas ir pavardė.
  2. Turizmo paslaugų teikimo sutarties data ir Nr.
  3. Kelionės data (laikotarpis).
  4. Kelionės kaina.
  5. Turisto sumokėta suma už kelionę (pagrįsta pridedamais dokumentais).
  6. Suma, kurią Jūsų kelionių agentūra/ agentas pervedė UAB „Neoturas“ už kelionę konkrečiam turistui.
  7. Komisinio atlyginimo dydis.
  8. Kelionių agentūros/ agento atstovo, galinčio teikti informaciją dėl dokumentų patikslinimo ir kt. klausimais, kontaktai.

Pakartotinai akcentuojame, kad Jeigu turisto mokėjimas už paslaugas buvo atliktas, naudojantis elektroninės bankininkystės sistema, apmokėjimą patvirtinantis dokumentas turi būti patvirtintas banko (ne kelionių agento) atstovo.

Departamentas prašo visus UAB „Neoturas“ kelionių agentus geranoriškai suteikti informaciją turistams dėl teisingo dokumentų užpildymo bei pasirūpinti, kad apie nukentėjusių turistų pretenzijų pateikimo tvarką būtų informuoti visi UAB „Neoturas“ keliones įsigiję turistai.Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad iki sausio 29 d. 17 val. nesulaukęs oficialių duomenų, reikalingų patikrinti, ar įmonės draudimo suma yra pakankama, naikina kelionių organizatoriaus „Travelonline Baltics“ pažymėjimo galiojimą. Įmonės vadovė Eglė Lenkovičienė ir akcininkas Paulius Jasaitis 5 metus nebegalės verstis kelionių organizavimu. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, negaudamas oficialių duomenų, reikalingų patikrinti, ar įmonės draudimo suma yra pakankama, ir nutrūkus bendravimui su „Travelonline Baltics“ vadove Egle Lenkovičiene ir akcininku Pauliumi Jasaičiu, perduoda visą surinktą informaciją teisėsaugai. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad laikinai sustabdytas kelionių organizatoriaus „Travelonline Baltics“ pažymėjimas. Iki š.m. sausio 29 d. šis kelionių operatorius turi pateikti duomenis, reikalingus patikrinti, ar jo turima draudimo suma yra pakankama. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.