Print »  

KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REGLAMENTAVIMAS (NUO 2014-11-01)

2014-07-04

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) informuoja, kad 2014-05-08 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 41 straipsniu ir 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XII-873 (toliau – Turizmo įstatymo pakeitimas). Turizmo įstatymo pakeitimas oficialiai publikuotas 2014-05-21.

Departamentas teikia kelionių organizatoriams (toliau – KO) informaciją dėl atskirų Turizmo įstatymo pakeitimo nuostatų, susijusių su prievolių įvykdymo užtikrinimu, įgyvendinimo (7 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas).

KO prievolių įvykdymas užtikrinamas galiojančiu draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimu arba finansų įstaigos laidavimu ar garantija (toliau – Užtikrinimo dokumentas), kurie turi būti pateikti Departamentui.

I.                    Kelionių organizatoriaus veiklos pradžia

Užtikrinimo dokumentas turi galioti nuo pirmos KO veiklos dienos.

KO, kuris pirmą kartą pradeda teikti kelionių organizavimo paslaugas, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė kaip:

  • 50 tūkstančių litų, kai ketinama verstis tik vietiniu turizmu;
  • 150 tūkstančių litų, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;
  • 350 tūkstančių litų, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais.

 

II.                  Kelionių organizatoriaus veiklos tęsimas

Pasibaigus turimo Užtikrinimo dokumento galiojimui, veikiantis KO, naują Užtikrinimo dokumentą Departamentui privalo pateikti ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki turimo Užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos. Kartu su Užtikrinimo dokumentu KO Departamentui privalo pateikti:

  • Statistikos departamentui teikiamą F-09 formą paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai įsigalioja naujas Užtikrinimo dokumentas (kopiją);
  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio (balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos, kt.) kopiją;
  • Kitų dokumentų, KO nuožiūra, pagrindžiančių prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, kopijas.

Jeigu nurodyti dokumentai ar jų dalis Departamentui pateikti anksčiau, pakartotinai teikti nereikia.

 

Turizmo įstatymo pakeitime nustatyta Prievolių įvykdymo užtikrinimo suma:

1) ne mažesnė kaip 50 tūkstančių litų – taikoma tik vietinio turizmo KO;

2) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas KO sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis, bet ne mažiau kaip 150 tūkstančių litų – taikoma išvykstamojo turizmo KO, neorganizuojantiems kelionių užsakomaisiais skrydžiais;

3) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas KO sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis, bet ne mažiau kaip 350 tūkstančių litų – taikoma išvykstamojo turizmo KO, organizuojantiems keliones užsakomaisiais skrydžiais;

4) kai KO vykdo vietinio ir išvykstamojo turizmo veiklą, užtikrinimo suma skaičiuojama atitinkamai, kaip nurodyta šio rašto 2) ar 3) punktuose, t. y.: jeigu KO neorganizuoja kelionių užsakomaisiais skrydžiais, užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė nei 7 procentai nuo metinių įplaukų (minimali užtikrinimo suma šiuo atveju yra 150 000 litų); jeigu KO organizuoja keliones užsakomaisiais skrydžiais, užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių įplaukų (minimali užtikrinimo suma šiuo atveju yra 350 000 litų).

Visais atvejais nurodytieji 7 procentai nuo metinių įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą skaičiuojami pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai įsigalioja naujas Užtikrinimo dokumentas. Pavyzdžiui, naujo Užtikrinimo dokumento įsigaliojimo data yra 2014 m. lapkričio 1 d. Užtikrinimo suma šiuo atveju skaičiuojama už pasibaigusius 2014 m. I – III ketvirčius bei 2013 m. IV ketvirtį.

 

Užtikrinimo dokumento minimalus galiojimo laikotarpis yra trys mėnesiai, tačiau Užtikrinimo suma negali būti skaidoma, kadangi visais atvejais privalo būti apskaičiuojama pagal KO paskutinių praėjusių ir pasibaigusių keturių ketvirčių įplaukas už organizuotų turistinių kelionių pardavimą. Pavyzdžiui, jeigu Užtikrinimo dokumentas galios nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d., užtikrinimo suma šiuo atveju bus apskaičiuojama nuo visų įplaukų, gautų per pasibaigusius 2014 m. I – III ketvirčius bei 2013 m. IV ketvirtį, t. y. nuo per šį laikotarpį gautų įplaukų sumos.

 

III.                Užtikrinimo dokumentų pateikimo terminas

Vadovaujantis šiame rašte išdėstytomis Turizmo įstatymo pakeitimo nuostatomis, išvykstamojo ir vietinio turizmo KO nustatyto dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimą privalo įsigyti ir Departamentui pateikti iki 2014 m. lapkričio 1 d., taigi:

  • Visi KO, užsiimantys vietiniu turizmu, Užtikrinimo draudimą Departamentui turi pateikti iki š. m. lapkričio 1 d.
  • Visi KO, užsiimantys išvykstamuoju turizmu, turintys Užtikrinimo dokumentą, kurio galiojimas baigiasi anksčiau negu š. m. lapkričio 1 d., naują Užtikrinimo dokumentą Departamentui turi pateikti ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki turimo Užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos; Užtikrinimo dokumento suma nuo š. m. lapkričio 1 d. turi atitikti šiame rašte išdėstytus Turizmo įstatymo pakeitimo reikalavimus. Departamentui pateikiamos ir šio rašto II dalyje nurodytų dokumentų kopijos (F-09 forma už 2014 m. III bei kitus ketvirčius, už kuriuos ši forma Departamentui nebuvo pateikta; balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos už 2013 m.).
  • Visi KO, užsiimantys išvykstamuoju turizmu, turintys Užtikrinimo dokumentą, kurio galiojimas baigiasi po š. m. lapkričio 1 d., naują Užtikrinimo dokumentą turi įgyti arba galiojantį dokumentą patikslinti/ pakeisti bei Departamentui pateikti ne vėliau kaip iki š. m. lapkričio 1 d. Užtikrinimo dokumento suma turi atitikti šiame rašte išdėstytus Turizmo įstatymo pakeitimo reikalavimus. Departamentui pateikiamos ir šio rašto II dalyje nurodytų dokumentų kopijos (F-09 forma už 2014 m. III bei kitus ketvirčius, už kuriuos ši forma Departamentui nebuvo pateikta; balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos už 2013 m.).
  • Jeigu Jūsų atveju turimo Užtikrinimo dokumento ir jame nurodytos sumos tikslinti ir keisti nereikia, apie tai taip pat prašome informuoti Departamentą oficialiu raštu.
 

Departamentas ragina visus KO įvertinti Užtikrinimo dokumentų išdavimo/ pakeitimo procedūrų trukmę bei, atsižvelgiant į tai, nelaukti paskutinės nustatyto termino datos, t. y., 2014 m. spalio mėn., o naujus reikalavimus atitinkančių Užtikrinimo dokumentų įsigijimą organizuoti artimiausiu metu.

Nepateikus Užtikrinimo dokumento nustatyta tvarka ir terminais Departamentui, KO pažymėjimas bus sustabdytas be atskiro įspėjimo, kaip tai numato Turizmo įstatymo pakeitimas (2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas).

Tuo atveju, jeigu ateityje neplanuojate vykdyti kelionių organizavimo veiklos, iki š. m. lapkričio 1 d. taip pat prašome informuoti Departamentą.

Papildomai informuojame, kad detali Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarka artimiausiu metu  turi būti nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Departamentas kreipiasi į Lietuvos draudikų asociaciją dėl geranoriško bendradarbiavimo, iki 2014 m. lapkričio 1 d. išduodant, patikslinant ir pakeičiant Užtikrinimo dokumentus, pagal naujos redakcijos Turizmo įstatymo reikalavimus.Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad priimti poįstatyminiai teisės aktai, kurie įsigaliojo 2018-08-09 ir reglamentuoja organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas bei informacijos turistui teikimą prieš parduodant organizuotą turistinę kelionę ir turizmo paslaugų rinkinį.

plačiau

 Įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nuostatas Valstybinis turizmo departamentas parengė ir skelbia Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartiniųsąlygų įsakymo projektą

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos įspėja, kad Italijoje registruota bendrovė „PeopleFly“,  nuotoliniu būdu siūlanti įsigyti skrydžio bilietus iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą ir skrydžio vežėju nurodydama Lietuvos Respublikoje registruotą oro vežėją UAB „GETJET AIRLINES“, vykdo neteisėtą veiklą ir klaidina vartotojus. 

plačiau

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.