Print »  

Lajų takas pateko į JT Pasaulio turizmo organizacijos nominacijų penketuką

2016-01-18 , Atnaujinta 2016-01-19 00:00

Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke įreng­tas Me­džių la­jų ta­kas yra tarp pen­kių fi­na­li­nin­kų Jung­ti­nių Tau­tų Pa­sau­lio tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jos ren­gia­muo­se ap­do­va­no­ji­muo­se tu­riz­mo ino­va­ci­jų sri­ty­je.

Me­džių la­jų ta­kas, kaip iš­skir­ti­nis tu­riz­mo ob­jek­tas, iš­sa­miai pri­sta­ty­tas Jung­ti­nių Tau­tų Pa­sau­lio tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jos tink­la­la­py­je. Kaip pra­ne­šė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, pir­ma­die­nį Mad­ri­de, kul­tū­ros cen­tre „Pa­la­cio Ne­ptu­no“, vyks iš­kil­min­gas tu­riz­mo ino­va­ci­jos pro­jek­tų pri­sta­ty­mas, o tre­čia­die­nį – ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja.

Į fi­na­li­nį pen­ke­tu­ką taip pat pa­te­ko pro­jek­tai iš Bra­zi­li­jos, In­do­ne­zi­jos, Is­pa­ni­jos ir Švei­ca­ri­jos, su­si­ję su gas­tro­no­mi­ja, pa­plū­di­mių va­ly­mu, ap­gy­ven­di­ni­mu bei elek­tro­mo­bi­liais.
 
Me­džių la­jų ta­ko Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke idė­ją ini­ci­ja­vo ir jo pa­sta­ty­mą or­ga­ni­za­vo Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba. Ta­kas tę­sia­si 300 me­trų ir to­ly­giai ky­la iki 21 me­tro aukš­čio virš že­mės pa­vir­šiaus. Jis bai­gia­si apž­val­gos bokš­tu, ku­rio apž­val­gos aikš­te­lė įreng­ta 34 me­trų aukš­ty­je.
 
Lie­tu­va 2003 me­tais ta­po Jung­ti­nių Tau­tų Pa­sau­lio tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jos na­re. Or­ga­ni­za­ci­jos mi­si­ja – pro­pa­guo­ti ir plė­to­ti tu­riz­mą, kaip svar­bią prie­mo­nę, ska­ti­nan­čią tai­ką ir su­pra­ti­mą, eko­no­mi­nę plė­trą ir tarp­tau­ti­nę pre­ky­bą.


Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos įspėja, kad Italijoje registruota bendrovė „PeopleFly“,  nuotoliniu būdu siūlanti įsigyti skrydžio bilietus iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą ir skrydžio vežėju nurodydama Lietuvos Respublikoje registruotą oro vežėją UAB „GETJET AIRLINES“, vykdo neteisėtą veiklą ir klaidina vartotojus. 

plačiau

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad iki sausio 29 d. 17 val. nesulaukęs oficialių duomenų, reikalingų patikrinti, ar įmonės draudimo suma yra pakankama, naikina kelionių organizatoriaus „Travelonline Baltics“ pažymėjimo galiojimą. Įmonės vadovė Eglė Lenkovičienė ir akcininkas Paulius Jasaitis 5 metus nebegalės verstis kelionių organizavimu. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, negaudamas oficialių duomenų, reikalingų patikrinti, ar įmonės draudimo suma yra pakankama, ir nutrūkus bendravimui su „Travelonline Baltics“ vadove Egle Lenkovičiene ir akcininku Pauliumi Jasaičiu, perduoda visą surinktą informaciją teisėsaugai. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.