Print »  

Informacija apie laisvas darbo vietas

Atnaujinta 2017-05-18 12:05

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos ieško darbuotojo į ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-LVPA-V-812-01-0007 „Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų pristatymas bei reklama Lietuvos ir užsienio šalių internetiniuose portaluose, socialiniuose tinklalapiuose ir leidiniuose“, projekto vadybininko pareigas pagal terminuotą darbo sutartį.

Pretendentai turi pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką (ne daugiau kaip pusės A4 formato lapo apimties) el. paštu: migle.valatkeviciute@tourism.lt

Dokumentai teikiami iki 2017 m. birželio 1 d. Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

 

PROJEKTO NR. 05.4.1-LVPA-V-812-01-0007 „LIETUVOS GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PRISTATYMAS BEI REKLAMA LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ INTERNETINIUOSE PORTALUOSE, SOCIALINIUOSE TINKLALAPIUOSE IR LEIDINIUOSE“ projekto vadybininko PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                               

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.    Darbuotojas – projekto Nr. 05.4.1-LVPA-V-812-01-0007 „Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų pristatymas bei reklama Lietuvos ir užsienio šalių internetiniuose portaluose, socialiniuose tinklalapiuose ir leidiniuose“, projekto vadybininkas, nepriskirtas valstybės tarnautojų kategorijai, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė neįskaičiuojama į maksimalų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą etatų skaičių.

2.      Pareigybės grupė – specialistas.

3.      Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas – 243106.

 

II. PASKIRTIS

4. Projekto vadybininko pareigybė reikalinga vykdyti projekto Nr. 05.4.1-LVPA-V-812-01-0007 „Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų pristatymas bei reklama Lietuvos ir užsienio šalių internetiniuose portaluose, socialiniuose tinklalapiuose ir leidiniuose“, veiklas, susijusias su Lietuvos gamtos ir kultūros paveldu. 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – turizmo rinkodara.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų arba humanitarinių mokslų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. išmanyti viešąjį administravimą ir turizmo sritį reglamentuojančius teisės aktus;

6.3. turėti patirties rengiant sutartis, teikiant teisines konsultacijas ir teikiant teisines išvadas, sprendžiant kilusius ginčus su teikėjais, su kuriais sudarytos paslaugų teikimo sutartys;

6.4. turėti 1 metų darbo patirtį e-rinkodaros srityje (pageidautina – patirtis, dalyvaujant interneto svetainių kūrimo projektuose ar/ir administruojant interneto svetaines);

6.5. mokėti savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas bei teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų;

6.6. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti informaciją, taikyti įvairius informacijos apdorojimo metodus ir rengti išvadas;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;

6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

6.9. išmanyti šias priemones: SEO, „Google Analytics“, Google Adwords“ ir e-mail rinkodarą;

6.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;

6.11. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

7.1. atsakingas už interneto svetainių (Lietuvosmarsrutai.euir kt.) kūrimą, administravimą;

7.2. vykdo reklamos paieškos sistemose interneto portaluose bei rinkodaros socialiniuose tinkluose veiklas;

7.3. koordinuoja mobilios aplikacijos kūrimo ir talpinimo interneto svetainėse veiklą;

7.4. atlieka vykdomų rinkodaros priemonių efektyvumo analizę ir pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą;

7.5. užtikrina priskirtų veiklų kokybę;

7.6. atlieka priskirtų veiklų viešinimą;

7.7. rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas;

7.8. organizuoja sutarčių su paslaugų teikėjais pasirašymą;

7.9. sudaro ir derina veiklų vykdymo grafikus;

7.10. tikrina veiklos vykdymo atitikimą nustatytiems įgyvendinimo grafikams;

7.11. konsultuoja priskirtų veiklų paslaugų teikėją rinkodaros priemonių įgyvendinimo ir finansinio atsiskaitymo klausimais;

7.12. veda ir prižiūri priskirtų veiklų ataskaitų ir finansinio atsiskaitymo dokumentaciją;

7.13. atlieka terminų ir atsiskaitymų kontrolę;

7.14. dalyvauja ir konsultuoja veiklų vykdymo vietoje;

7.15. planuoja ir vykdo priskirtas veiklas;

7.16. vykdo kitus projekto vadovo pavestus darbus;

7.17. vykdo kitus Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavestus darbus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus projekto vadovui ir tiesiogiai atskaitingas Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriui.

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.